پروژه ها

پروژه هاي انجام شده در 10 سال گذشته:
1393/06/12

احداث سيسستم آبياري قطره اي باغ ايثار 106هكتار

احداث سيستم آبياري باراني مزرعه ايثار به مساحت 261هكتار

احداث سيستم آبياري قطره باغ قدس به مساحت 60هكتار

احداث سيستم آبياري قطره اي باغ ظفربه مساحت 94 هكتار

احداث شبكه آبرساني سد تبارك به ميزان 110ليتر

بیشتر بدانید ...
پروژه هاي درحال احداث:
1393/06/11

احداث نهالستان و توليد دو ميليون اصله نهال دانه دار و هسته دار سالم و عاري ازآلودگي

پروژه احداث فضاي سبز سنگان خواف

بیشتر بدانید ...